Kancelaria Radców Prawnych w Tarnowie

Zawsze staramy się, aby każdy nasz klient był zadowolony

Image

Zakres usług

Zakres usług Kancelarii skierowany jest zarówno do Klientów indywidualnych, jak podmiotów zajmujących się prowadzeniem własnego biznesu. Klientom indywidualnym zapewniamy kompleksową pomoc w sprawach, będących przedmiotem działalności Kancelarii, a w szczególności: udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych oraz reprezentację przed sądami i organami administracji państwowej i samorządowej.

Oferta skierowana do Klientów biznesowych obejmuje przede wszystkim prowadzenie spraw, zmierzających do wyegzekwowania należnych roszczeń, ich windykację, doradztwo biznesowe oraz kontraktowe, a także konsultacje i obsługę spraw pracowniczych.

Poniżej przedstawiamy obszary specjalizacyjne Kancelarii.

Prawo cywilne

 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek)
 • sprawy odszkodowawcze ( roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych, tj. odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta)
 • sprawy egzekucyjne (kompleksowa reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych, pomoc w przeciwdziałaniu nadużyciom egzekucyjnym)
 • sprawy rzeczowe (zasiedzenie, zniesienie i ustanowienie służebności gruntowych, osobistych i przesyłu, zniesienie współwłasności, ochrona własności i posiadania)
 • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych ( naruszenie dobrego imienia, pomówienia, rekompensata szkód powstałych wskutek naruszeń, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę)
 • sprawy z zakresu prawa wyborczego ( ochrona dóbr osobistych kandydatów na stanowiska państwowe i samorządowe, sporządzanie wniosków w trybie wyborczym i środków zaskarżenia od orzeczeń)
 • sprawy z zakresu umów konsumenckich ( niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, rękojmia, gwarancja)
 • sprawy z zakresu bezpodstawnego wzbogacenia ( świadczenia nienależne, niedozwolone klauzule umowne)
 • sprawy lokalowe (eksmisje, szkody w lokalu, bezumowne korzystanie z lokalu, rozliczanie dokonanych nakładów)

Oddłużanie konsumentów

 • sprawy z zakresu sektora pozabankowego ( lichwiarskie praktyki instytucji pożyczkowych, analiza klauzul umów pożyczki i kredytu)
 • kompleksowa obsługa zadłużenia ( weryfikacja stanu zadłużenia i przedsądowy etap sprawy, sporządzanie pism procesowych i środków zaskarżenia, reprezentacja przed sądami i instytucjami pożyczkowymi, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym)
 • upadłość konsumencka ( analiza sytuacji majątkowej konsumenta, sporządzanie wniosku o upadłość konsumencką, doradztwo z zakresu postępowania upadłościowego)

Prawo gospodarcze

 • sporządzanie, analiza, doradztwo i opiniowanie umów gospodarczych, w tym umów zawieranych z podmiotami międzynarodowymi
 • windykacja należności kontraktowych ( pozwy o zapłatę, reprezentacja przed sądami i innymi organami, w tym organami egzekucyjnymi)
 • obsługa podmiotów gospodarczych (tworzenie aktów wewnętrznych, tj. regulaminów i statutów, zmiany i wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym, negocjacje i procesy transakcyjne, przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, sprawy pracownicze i kadrowe)
 • sprawy z zakresu upadłości i restrukturyzacji (doradztwo, sporządzanie wniosków, zgłaszanie wierzytelności, reprezentacja w postępowaniach)

Prawo administracyjne

 • reprezentacja przed organami administracji
 • sporządzanie pism z zakresu postępowania administracyjnego ( odwołań od decyzji, zażaleń, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego)
 • wznowienie postępowania administracyjnego
 • stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 • reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawo karne

 • obrona podejrzanego/oskarżonego w toku postępowania przygotowawczego i sądowego (sporządzanie pism, udział w czynnościach przed organami ścigania oraz rozprawach sądowych)
 • reprezentacja pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego/oskarżyciela prywatnego w toku postępowania przygotowawczego i sądowego (sporządzanie pism, udział w czynnościach przed organami ścigania oraz rozprawach sądowych)
 • sporządzanie pism w sprawach karnych (wniosków o warunkowe umorzenie postępowania, apelacji, zażaleń, prywatnych aktów oskarżenia itp.)
 • świadczenie pomocy prawnej w sprawach o wykroczenia
 • świadczenie pomocy prawnej w postępowaniu karnym wykonawczym (odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności, dozór elektroniczny)

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o podział majątku wspólnego
 • sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich (m.in. sprawy o wyrażenie zgody na dokonanie czynności w imieniu dziecka)
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka
 • sprawy dotyczące przysposobienia
 • sprawy związane z uznaniem, ustaleniem lub zaprzeczeniem ojcostwa lub macierzyństwa

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • odwołania od wypowiedzenia/rozwiązania stosunku pracy
 • odpowiedzialność pracowników
 • sporządzanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania
 • przygotowywanie i negocjowanie umów, ich warunków, wypowiedzeń i oświadczeń o rozwiązaniu stosunku pracy
 • mediacje
 • Karta Nauczyciela
 • roszczenia z zakresu prawa pracy (odszkodowania z tytułu bezzasadnego rozwiązania stosunku pracy, odszkodowania z tytułu wystąpienia skutków mobbingu)
 • ustalenie stosunku pracy
 • sprawy z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu oraz zjawiskom mobbingu
 • sporządzanie i doradztwo w zakresie umów o zakazie konkurencji
 • odwołania od decyzji organów rentowych
 • świadczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych ( renty, emerytury, jednorazowe odszkodowania)
 • sporządzanie pism procesowych oraz reprezentacja przed sądami i organami rentowymi

Zaufali nam

Podaruj Dzieciom Promyk Słońca - Referencje dla Michał Wójcik

Stowarzyszenie PODARUJ DZIECIOM PROMYK SŁOŃCA

Strona korzysta z plików cookies, aby móc udostępnić użytkownikowi dodatkowe funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Możesz zablokować te pliki w ustawieniach swojej przeglądarki. Zobacz Politykę prywatności.